ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава

Лету йоще просвету!

Бела си китка фърлемъ,

Ни ми е веке зима,

Свирепа зима снегувита; 45

Малки са моми на седенки,

На седенки, на попрелки;

Аку сте фъ селу китка ни сели,

Бела китка куприца;

Иоще ви фъ селу свирепа зима, 50

Свирепа зима снегувита,

Чи си ни фърлемъ бела китка.

Лета са Бога ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава налютилъ,

Налютилъ са, разедилъ.

Ни му е фъ селу личенъ-денъ, 55

Личенъ-денъ Гергювъ-денъ,

Гергювъ-денъ Суровъ-денъ,

Суровъ-денъ Летовъ-денъ!

Кмета му курбанъ коле,

Курбанъ коле суру агне, 60

Малка гу мома готви,—

Я' ни си е ясна бъдница,

Бъдница йоще мреница,

Я' си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава е вечере на трапеза!

Ни си ми мома вечере мренева, 65

Какъ си е царе мреневалъ

Тука ми долу на Край-земе.».

__________

Пѣсна коя-то испѣвала една стара баба на Енювъ-денъ като брала бильки по гора-та:

ПЕСНА 1.

Стара ми Дройда дойде,

Дойде ми Дройда фъ селу,

Фъ селу- фафъ къщи ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава.

Та ми са рукна, подрукна:

«Е, ти ми стара Вейница! 5

Вутре ми рану предъ зора

Ясну ми слънце на небе;

Я ми йоще ни грейва,

Ни грейва, ни леска;

Лу ми на небе играе, 10

Тенка ми сабе вие,

Свирепа ми срела фърле,

Та ми са люту люти

Да си веке ни ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава грейне,

Да си веке ни лесне 15

Чи ми е веке Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ;

Я си ни дойде Живая Юда,

Живая Юда Самувила,

Живая ми Юда фафъ гора, 20

Фафъ гора фъ Златица,

Де ми е Бога слезалъ,

Та ми пудъ дъру седналъ.

Пудъ дъру ясенъ кладнецъ,

Живая ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми Юда вода точи, 25

Живая ми вода дивна,

Дивна ми вода лечита,

Та си ми Бога служи.

Eгa си е Личенъ-денъ,

Личенъ -денъ Греювъ- денъ, 30

Златна си чеше спуща,

Спуща си чеше фафъ гора,

Фафъ гора фъ Дрейница,

Де миса малки моми,

Малки моми, малки Дройди,— 35

Дрейни ми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава вейки секатъ,

Та ги фафъ града пращатъ,

Фъ града фъ сарае,

Фъ сарае на царе,

Та ми е царе Дрою. 40

Царе ми лечба вылечивай,

Лечба вылечивай млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми.

Сега са Юда налютила,

Налютила, разедила. 45

Ни си спуща златна чеше,

Дивна си вода ни ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава пърснува,

Дивна ми вода лечита,

Ни пърснува вода фафъ гора,

Фафъ гора фъ Дрейница. 50

Малки са моми налютили,

Налютйли, разедили,

Малки моми, малки Дройди,—

Дрейни ми вейки ни секать,

Фафъ града си вейки ни пращатъ, 55

Фафъ града-фъ сарае,

Фъ сарае на царе».

Майка на Слънце дума,

Дума му майка гласи ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава:

«Слънце ле мили сину, 60

Йоти ми, сину, ни греешъ?

Я' ми на небе играешъ,

Тенка ми сабе виешъ,

Свирепа ми срела фърлешъ».

Слънце хи дума гласи: 65

«Мале ле, приятна мале,

Какъ да си, мале, грейна,

Какъ да си, мале, блесна.

Внутре ми Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Греювъ-денъ, 70

Я' си ми йоще ни дойде

Фъ сарае ми, мале, при мене;

Какъ си вие тенка сабе,

Какъ си фърлемъ свирепа срела,

Да си спусне златна чеше 75

Да си пърсне дивна вода,

Дивна вода лечита,

Да е пърсне фафъ гора-та,

Фафъ гора-та фъ Дрейница-та,

Де ми са ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава малки моми, 80

Малки моми, малки Дройди,—

Да ми секатъ дрейни вейки,

Да ги фафъ града пратетъ,

Фафъ града фъ сарае,

Фъ сарае на царе; 85

Да си ми царе вылечивай,

Да ми вылечивай млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми.

Болни ми са на потстеле,

Я ги никой ни вылечивай!» 90

Чула ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава му стара майка,

Та са рукнала, подрукнала,

Юду ле, Живая Юду,

Лу дé да си, тука да си.

Живая ми Юда фъ гора, 95

Фафъ гора фъ Златица,

Златна си чеше точила,

Точила чеше, наточила,

На Бога си чеше подава,

Та си му дума гласи: 100

«Боже ле, мили Боже,

Пий ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми, Боже, студна вода,

Пий ми, Боже, напий са.

Я' ми вода остави

Три ми капки фафъ чеше, 105

Да си носе на небе,

На небе фъ сарае;

Днесъ ми е Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ,

Ясну ми Слънце играе. 110

Я самъ, Боже, ни знала,

Ни знала, Боже ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, забурила,

Да си при Слънце ида;

Та ми са Слънце налютилу,

Налютилу, разедилу. 115

Ни ми е йоще изгрелу,

Изгрелу, Боже, лесналу.

Злата са майка налютила,

Налютила, разедила,

Та са рукнала, подрукнала, 120

Да си ида на небе,

На небе при Слънце;

Белкимъ си каилъ стане,

Да си изгрее на небе».

Дума му ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Юда гласи, 125

Бога си вода пие,

Та си хи чеше подаде;

Дивна ми вода фафъ чеше.

Дивна ми вода лечита.

Фъркна си Юда на небе, 130

Фъркна си Юда летна,

Летна си Юда при Слънце.

Та си е майка съди,

Съди е майка, дума хи:

«Юду ле, Живая ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Юду, 135

Шо са си, Юду, бавила,

Бавила, Юду, маела!

Знаешь ли, Юду, ни знаешь,

Днесь ми е Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ, 140

Малки са моми фафъ гора,

Фафъ гора фъ Дрейница,

Дрейни си вейки ни секатъ,

Чи си вейки ни пръскала,

Дивна си вода ни пръснала, 145

Дивна вода лечита ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава».

Я самъ, мале, ни знала.

Я самъ, мале, забурила,

Чи си е Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ, 150

Та самъ при Бога седела.

Служба гу самъ служила,

Та му самъ чеше подавала,

Та са самъ, мале, бавила;

Сега си веке дойдохъ. 155

Ясну ми Слънце играе,

Тенка си сабе вие,

Свирепа си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава срела фърле,

Я си ми йоще ни грее.

Флезе ми Юда фъ сарае, 160

Фъ сарае при Слънце,

Златна му чеше подаде.

Та си ми Слънце играе,

Фъ десна му рока златна чеше

Та си пърска фафъ гора, 165

Пърска си дивна вода,

Дивна вода лечита,

Дрейни си вейки упърска,

Та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми са вейки лечити.

Иоще ми Вейница ни излевашъ, 170

Да си намеришъ млада юнака,

Млада юнака млада Дройда,

Да ти свири съсъ кавале,

Да ти свири, да ти пее,

Я ти са качишъ фафъ гора, 175

Фафъ гора фъ Дрейница,

Де ми са малки моми,

Малки моми, малки Дройди.

Дройда ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си свири съ кавале,

Свири си Дройда, пее, 180

Малки са моми на дъру,

На дъру на дрее,

Дрейни си вейки секатъ,

Я ти ми сукну виешъ

Дуръ да си моми умаешъ, 185

Дуръ да си моми замаешъ;

На уста хми златна пеница,

Съсъ пеница вейки златишъ,

Та са вейки лечити.

Ша ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми фодишъ фъ Стамболъ града 190

Фъ Стамболъ града фъфъ сарае,

На царе си вейки давашъ;

Та си вылечивай мдади юнаци,

Млади юнаци, малки моми.

Хаде ми Вейница фоди 195

Ду де си йоще Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ;

Ду де ми Слънце играе,

Тенка ми сабе вие ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава,

Свирепа ми срела фърле». 200

Та ми Вейница фъ гора утиде.

Фафъ гора фъ Дрейница.

Я да ми види, що да види,

Малки са моми заспали,

Заспали моми задремали, 205

Малки моми, малки Дройди,

Дрейни ми вейки ни секатъ.

Буди ги Вейница, да ги буди,

Я ти ми са ни будетъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава!

Дуръ ли са Вейница сетила, 210

Та си фафъ селу утиде,

Млада си юнака закара,

Млада юнака млада Дройда;

Свири ми Дройда съ кавале

Та ми фафъ гора утиде, 215

Фафъ гора фъ Дрейница.

Свири ми Дройда съ кавале

Та ми са моми побудили,

Дремка са моми утдремали;

Качили са на дъро-ту, 220

Качили ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава са, покачили,

Та ми секатъ дрейни вейки.

Дройда ми свири съ кавале,

Вейница ми сукну вие

Та си моми умала, 225

Умала моми замала,

Та си утъ дъру паднали,

Паднали моми утъ дъру,

Утъ дъру на вейки, —

На уста хми златна пеница, 230

Съсъ пеница вейки златили;

Вейница ми вейки събира,

Събира вейки ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава фъ чентица.

Та ми утиде фе Стамболъ града,

Фъ Стамболъ града при царе. 235

Та си на царе дума гласи:

«Царю ле млада везирю,

Ясну са Слънце налютилу,

Налютилу, разедилу,

Чи му курбанъ ни колешъ. 240

Днесъ му е личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ,

Я' ти си ми йоще ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава спиешъ!

Язъ ти, царю, ни давамъ,

Ни ти давамъ дрейни вейки, 245

Да си лечишъ млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми;

Болни са юнаци болнити!

Що си ми, царю, думашъ,

Що си ми, царю, говоришь» 260

Царе хи вели ютговори:

«Вейница стара Дройда,

Йот' ми са Слънце налютилу,

Налютилу, разедилу.

Язъ самъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава йоще ни зналъ 255

Чи му е днесъ личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ!

Днесъ му курбанъ коле,

Курбанъ коле деветъ крави,

Деветъ крави, деветъ слейки. 260

Я' ти са мольба моле,

Да ми дадешъ дрейни вейки,

Дрейни вейки лечити,

Да си лече малка мома;

Болна ми мома легнала, 265

Болна ми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава малу млогу,

Малу млогу три месеца;

Да си е прате фафъ града,

Да си срука малки моми,

Малки моми песнопольки, 270

Какъ си курбанъ коле,

Да ми песна пеетъ,

Да ми Сълнце фалетъ;

Чи ми е пратилъ Живая Юда,

Живая Юда Самувила. 275

Пратилъ ми е тука долу,

Тука долу ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава фафъ гора-та,

Фафъ гора-та фъ Дрейница-та,

Пърснала си дивна вода,

Дивна вода лечита, 280

Що си ми Бога пие,

Пие ми Бога пудъ дъру,

Пудъ дъру пудъ дрена».

Царе хи дума гласи,

Па му Вейница ни дава, 285

Ни му дава дрейни вейки,

Дрейни вейки лечити,

Да си вылечивай малка ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава мома.

Лу ми са качи на потоне,

Та ми флезе фъ сарае 290

Де ми лежи малка мома.

Та хи дума гласи:

«Моме ле малка моме,

Стани ми, моме, стани,

Да си та, моме, виде, 295

Да си ма, моме, видишь;

Да си ти виде белу лику,

Що ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ти е лику посърмалу,

Посърмалу, поцърнелу».

Вейница дума гласи, 300

Малка си мома ни става!

Душе хи веке прималела,

Душе си Богу придава.

Па ми са Вейница сетила,

Златна пеница искарала, 305

Та хи пеница турила,

Турила хи фафъ уста-та;

Уста хи са позлатили,

Позлатили, посребрили,

Та си утъ потстеле ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава станала, 310

Та си дума обмыслила.

На бабайку са люту кани:

«Ахъ ле, тате, бабайку!

Днесъ ми е, тате, личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-двнъ, 315

Греювъ-денъ, тате, Енювъ-денъ.

Ясну ми Слънце играе,

Тонка си сабе вие,

Свирепа си срела фърле;

Я' ти ми, тате, седишъ, 320

Курбанъ ми, тате, ни ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава колешь,

Ясну ми Слънце ни фалишъ,

Ни фалишъ, тате, ни тинишъ!

Да си ти, тате, прати,

Да ти прати дрейни вейки, 325

Дрейни вейки лечити,

Да си ми, тате, лечишъ,

Да ми си млада докторе;

Да си дигашъ млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми; 330

Да си та фальба фалетъ,

Чи си ми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава млада докторе,

Млада си докторе, млада Дройда, —

Кат' да си фъ гора седелъ,

На Дройда изметъ да си чинилъ: 335

Да са си кичилъ на дъру,

На дъру на дрену,

Да си секалъ дрейни вейки,

Дрейни вейки лечити.»

_________

Жена-та кога-то са връщала отъ гора-та въ село ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава-то съсъ бильки-те въ ръки-те, причекували я селени­те на край село-то, а моми пѣели слѣдоюща-та пѣсна:

ПЕСНА 2.

За'върна са стара Вейница,

Завърна са утъ гора-та,

Утъ гора-та утъ Дрейница.

Причека е млада царе,

Причека е на поле-ту, 5

Та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава и са мольба моли,

Да му даде дрейни вейки,

Дрейни вейки лечити,

Да си е млада докторе;

Да си вылечивай млади юнаци, 10

Млади юнаци, малки моми.

Я' му Вейница ни дума,

Ни дума, ни гласи,

Лу ми са разедила,

Разедила, налютила; 15

Ни му дума дрейни вейки,

Дрейни вейки ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава лечити.

Па хи са царе моли!

Та му дума обмыслила:

«Е, ле, царю, млада кралю, 20

Слелъ ми си, царю, на поле,

Я' си ни каралъ млада юнака,

Млада юнака, млада Дройда,

Да си ми свири съ кавале,

Да си ми свири, да си ми пее, 25

Да си ма ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава фальба фали,

Я' ми си самъ на поле!

Дрейни ти вейки ни давамъ,

Ни ми си млада докторе!

Давамъ си вейки на моми, 30

Малки ми моми, малки Дройди, —

Ша ми идатъ фафъ гора-та,

Да ми седетъ фъ пещере-та,

На стара Дройда изметъ да чинатъ

Малу млогу три години, — 35

Та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си лечетъ млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми».

Спусна са царе утиде си,

Утидé си фафъ сарае,

Та си тера млада юнака. 40

Млада юнака, млада Дройда.

Та закара млада юнака,

Млада юнака свирелжие,

Свирелжие, кавалжие,

Та ми слезе на поле-ту. 45

Юнакъ ми съ кавале свири,

Малка ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава мома песна пее.

Вейница ми каилъ станала.

Та искара дрейни вейки,

Та ги на царе дава. 50

Я' си му заръчева,

Заръчева, поръчева,

Дуръ си курбанъ ни коле,

Да си прави Личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювь-денъ, 55

Да ни вылечивай млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми;

Чи са Слънце налютилу,

Налютилу, разедилу.

Та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си веке ни играе, 60

Ни си вие тенка сабе,

Ни си фърле свирепа срела;

Ни ми слева Живая Юда,

Живая Юда Самувила,

Ни ми слева фафъ гора-та, 65

Фафъ гора-та фъ Дрейница-та,

Ни си пърска дивна вода,

Дивна вода и лечита,

Ни е пърска ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава на дъро-ту,

На дъро-ту на дрену-ту. 70

_________

Като я причекували селени-те и тия на сѣкой единъ давала отъ бильки-те, кои-то набирала въ гора-та и съ кои-то да си лекуватъ болести-те, кметъ-тъ зака-лалъ курбанъ деветъ кукошки; въ това врѣмя едно момче ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава свирило а моми пѣели слѣдоюща-та пѣсна:

ПЕСНА 3.

Млада ми царе слезе,

Слезе ми царе на дори,

Та ми чека, причека,

Причека ми царе стара Вейница.

Та хи са мольба моли, 5

Да му даде дрейни вейки,

Дрейни вейки лечити,

Да си вылечивай млади ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава юнаци,

Млади юнаци, малки коми.

Даде му бильки, подаде. 10

Я' му е Вейница заръчела,

Заръчела, поръчела,

Да си лечба ни вылечивай

Дуръ си курбанъ ни коле,

Ясну Слънце да фали. 15

Сече си царе курбанъ, коле,

Курбанъ коле деветъ крави,

Деветъ крави, деветъ слейки,

Курбанъ коле на ясну Слънце,

Та си гу фалъба фали ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, 20

Та му дума гласи:

«Слънце ле, ясну Слънце,

Днести еъ личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Греювъ-денъ,

Греювъ-денъ Енювъ-денъ! 25

Та си ми Слънце играешь,

Тенка си сабе виешъ,

Свирепа си срела фърлешъ.

Я ти са, Слънце, моле,

Какъ ти курбанъ коле, 30

Да самъ млада докторе;

Да си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава лекувамъ млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми.

Па ду година да играешъ,

Да играешъ съ тенка сабе, 35

Съ тенка сабе, съ свирепа срела;

Да си слезе Живая Юда,

Живая Юда Самувила,

Да си слезе фафъ гора-та,

Фафъ гора-та фъ Златица-та, 40

Да си точи дивна вода,

Дивна ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава вода и лечита,

Бога да си служи.

Па да слезе фъ Дрейница-та,

Да си пърска дивна вода; 45

Да са качетъ малки моми,

Малки моми, малки Дройди,

Да са качетъ на дъро-ту,

Да ми секатъ дрейни вейки,

Да ги даватъ на Вейница; 50

Да ми дойде фафъ сарае,

Па да ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си ма дарба дарува,

Чи на земе самъ млада докторе;

Кой ми дойде фафъ сарае,

Лекувамъ гу и врачевамь. 55

Ай ле ми, Слънце, ай ле!

Заиграй, Слънце, поиграй.

Играйся ми, Слънце, на небе

Ду до си йоще ни изгрелу,

Ду де си йоще ни блесналу; 60

Завий си тенка сабе!

Фърлей ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си свирепа срела!

Ду година ти курбанъ коле,

Курбанъ ти коле деветъ крави,

Деветъ крави, деветъ слейки.» 65

__________

Слѣдоюща-та пѣсна моми испѣвали зима-та кога-то са събирали на седенки да предать либо друга нѣкоя работа да вършетъ.

ПЕСНА 1.

Боже ле Коледе ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава,

Роди са, Боже, на земе.

Слела ми Злата Майка,

Слела ми майка утъ небе,

Та си та, Боже, зачнала. 5

Каилъ си, Боже, станалъ,

Да са земе ни труне;

Лу да са, Боже, родишъ,

Да утемнешъ млади юнаци,

Млади юнаци, малки моми, 10

Да ги утемнешъ утъ неволе,

Чи ти гюнефъ сторили ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава.

Малки са моми на кладнецъ,

На кладнецъ на Дунавъ,

Студна си вода точетъ, 15

Съсъ юнаци са глума глуметъ.

Роди са, Боже, на земе

Малку ми дете, млада Бога;

Расталъ си веке порасналъ.

Та са пу земе шеташъ, 20

Съсъ для тебя млада Дефа,

Съсъ для тебя деветъ Юди,

Деветъ Юди Самувили ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава;

Белу ти лику блесналу,

Блесналу ти ясну слънце, 25

Блесналу ти, грейналу;

Коса ти са позлатила,

Бела ти са брада посребрила.

Песна ти Юди запели,

Млада е Дефа думалъ, 30

Думалъ е Дефа говорилъ,

Чи си носи ясна книжка,

Ясна книжка позлатена,

Фафъ книжка ясна песна:

«Кола ми, коледа, 35

Коледа ли Дефне,

Дефне ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, Превита,

Превита, Арита,

Арита, Денита,

Денита, Апита. 40

Дере мини на гуру,

На гуру на идру,

Золина ти дъру,

Дъру ти укиса;

Живая ми Дефа, 45

Живая ми Юда,

Зорна й краска,

Краска й на рука,

Служита для тебя идруту,

Идруту абросу; 50

Раитъ ти лику,

Лику ти пирну,

Пирну ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ти лику жарну.

Узрелъ ми Вишну,

Узрелъ ми на земе, 55

На земе на поле;

Три су арни на Дунавъ,

На Дунавъ на идру,

Три су арни, три су афици,

Ела са глума глуметъ. 60

Вишну са осень уярилъ,

Златну му лику жлетналу!

Сиву си дума продумалъ:

«Сиву ле, Сиве,

Златенъ ти камень ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава на ръка, 65

Златенъ ти каменъ, златна грома;

Я' си ми каменъ подай,

Да гу на земе метна,

На земе на Дунавъ,

Три си арни да потрена, 70

Три си арни, три си афици;

Иоще си силе Сура Ламица

Да ми на поле слезе,

Да си ми поле потрене,

Дуръ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава да си поле посъхне.» 75

Сива ми каилъ станалъ.

Дава му каменъ подава,

Каменъ му дава, грома;

Иоще гу Вишну ни фърлилъ,

Ти си, Коледа, на гуру, 80

Висналъ си висе на дъру

Та ми са качишъ на небе.

Дума си, Боже, продумалъ:

«Вишну ле братку,

Братку ле Славу, 85

Що са си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава осень уярилъ!

Златенъ ти камень на ръка,

Златенъ ти камень, златна грома,

Да си гу метнешь на Дунавъ

Три си арни да потренешъ, 90

Три си арни, три си ацифи;

Я' да си камень метнешь,

Земе си Вишну потреналъ!

И язъ каилъ ни ставамъ.

Бива ли, Вишну, ни бива, 95

Да ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си слезе на земе,

Да си седна фафъ гора,

Фафъ гора пудъ дъру.

Я да слезе Злата Майка,

Да ма роди малку дете, 100

Малку дете, млада Бога,

Да си раста, да порасна.

Да са пу земе шетамъ,

Да си уче арни,

Арни още афици, 105

Да ти гюнефъ ни чинатъ.

Поболе, Боже, да ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава слеза на земе,

Да слеза, Боже, да са роде,

Та не земе да трунешъ!»

Спусна си Вишну златенъ камень, 110

Златенъ каменъ, златна грома.

Та си каилъ стана,

Да ни фърли камень на земе, —

Я' на Коледа изимъ дава,

Да са роди на земе. 115

Та ми Коледа слезе,

Слезе ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми фафъ гора,

Седна ми пудъ дъру.

Три деньки ми ни поминали,

Злата си Майка слезе. 120

Живая хи Юда чеше подаде,

Пие ми майка вода,

Та си та, Боже, зачева.

Сега та, Боже, родила,

Родила та малку дете, 125

Малку дете млада Бога;

Расналъ си, Боже, порасналъ.

Хаде сега на ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава земе,

На земе на поле;

Хаде сега фафъ града, 130

Фафъ града на Дунавъ,

Да ми учишь арни,

Арни още афици,

Да са глума ни глуметъ,

Да си гюнефъ ни праветь. 135

Деветъ си Юди фъркнали

Фъркнали Юди, побегнали;

Млада ти Дефа книжка подаде,

Та си фъркна на небе.

Ти ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава са си, Боже, шеталъ 140

Пу земе, пу поле,

Ну поле, фафъ града,

Ясна ти книжка на ръка,

Та си училъ арни,

Арни, Боже, афици, 145

Та хми си думалъ говорилъ:

«Apнu юни афици,

Нине сте граснали,

Вишну сте граснали!

Вишну са осень уярилъ 150

Да си земе затруне»!

На ръка му златенъ каменъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава,

Златенъ каменъ, златна грома;

Хаде веке каменъ да фърли

Да си земе потруне; 155

Па да си прати Сура Ламица

Да си на поле слезе,

Да си поле присъхне,

Да си седби погибне,

Седби бели пшеници; 160

Язъ му са мольба молехъ,

Да си каменъ ни фърле.

Чи самъ каилъ станалъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава,

Да са роде на земе,

Да са роде малку дете, 165

Малку дете, млада Бога.

Сега самъ веке на земе,

На земе, на поле,

Та са фафъ града шетамъ.

Кой си на мене верува, 170

Да ми целуе ясна книжка,

Лику му блесналу

Кат' ми е ясну слънце;

Я му душе на небе

Кат си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава е ясна звезда, 175

Ясна звезда ясна зора.»

Училъ си, Боже, пу земе,

Училъ си, Боже, арни,

Арни, Боже, афици;

На для тебя, Боже, верували, 180

Ясна ти книжка цалунали;

Та хми е лику грейналу,

Грейналу хми блесналу

Кат' ми е ясну слънце,

Кат' си ми грее на небе. 185

Богъ да гу бие ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Харапска-та крале,

Харапска-та крале, Църна Харапине;

Какъ ми седи фъ сарае,

Хаберъ му фъ сарае утиде,

Чи са си, Боже, родилъ, 190

На небе ясна Бога,

На земе млада царе;

Та са шеташъ пу земе-та

Та си учишъ млади арни,

Млади арни, афици, 195

Да си ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава фафъ града ни фодетъ,

Фафъ града фъ сарае,

Изметъ да му ни чинатъ.

Пратилъ си трима войводи,

Де си та, Боже, намератъ, 200

Да ти секатъ златна глава;

Йоще са, Боже, шеташъ.

Сички си веке верували,

Ясна ти книжка цалунали.

На поле са облаци спуснали, 205

Та си та, Боже, закрили

Дуръ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си земе прошеталъ;

Та си на небе фъркналъ.

Фальба та, Боже, фалиме!

Да си ни дойде на земе, 210

На земе на поле,

Вишну са Бога разедилъ,

Разедилъ са, налютилъ;

Златенъ си каменъ фърлилъ,

Златенъ каменъ, златна грома, 215

Та си земе потруналъ;

Пратилъ си Сура Ламица,

Пратилъ Ламица на поле,

Де ми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава са седби сели,

Та си седби погибнала; 220

Ни сме, Боже, устанали;

Ни сме, Боже, на седенки,

Ни сме прели, ни сме ткали.

Сега сме, Боже, на седенки,

Та си ни наумъ дойде, 225

Чи са си, Боже, родилъ,

Та си та фальба фалиме,

Песна ти, Боже, пееме.

Сега ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, Боже, ду Колада,

Ду Колада, ду Коледовъ-денъ, 230

Курбанъ ти юнаци колетъ,

Курбанъ ти колетъ деветъ ювна,

Та са гозба гостетъ;

Малки са моми събиратъ,

Ясенъ си йогань валетъ, 235

Ясна ти бъдница гответъ;

Стару ми деду на йогнище,

На йогнище на трапеза;

Златна му тоега на трапеза,

Та си гони малки ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава деца. 240

Дуръ да са зора зададе,

Съсъ зора ясну слънце, —

Съсъ слънце ти личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Коледовъ-денъ.

Малки деца коледуватъ. 245

Малки моми на хору-ту,

Малки ми моми играетъ,

Съсъ песна та, Боже, фалетъ.

Слелъ си, Боже, на земе-та,

Родилъ са си малку дете, 250

Малку дете, млада ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Бога.

_________

Кога-то на Колада играели хоро пѣяли слѣдоюща-та пѣсна:

ПЕСНА 2.

Бога слезалъ утъ небе-ту,

Бога слезалъ фафъ гора-та,

Седналъ Бога пудъ дъро-ту,

Пудъ дъро-ту на чешма-та.

Та ми са чудумъ чуди, 5

Да седи ми фафъ гора-та,

Да седи ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава ми, да ни седи;

Илъ да слезе на поле-ту,

На поле-ту на белъ Дунавъ,

Де ми са малки моми. 10

Точетъ ми студна вода,

Я' на юнаци ми подавать,

Та ми юнаци пиетъ,

Съсъ моми са глума глуметъ,

Та на Бога гюнефъ сторили. 15

Коледа ми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава са Бога чуди,

Чуди ми са три нидели;

Па на поле ни слева,

Лу ми седи пудъ дъро-ту.

Я си дойде Живая Юда, 20

Живая Юда Самувила,

Та му дума и гласи:

«Боже ле, Боже Коледе,

Доста са, Боже, чудишъ!

Фъркни си, Боже, на небе. 25

Вишну са Бога налютилъ,

Налютилъ ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, разедилъ

Сура Ламица испусналъ,

Да е прати на поле-ту,

Де ми са седби сели, 30

Да си седби погибне,

Да са пшеница ни роди;

Да ми плачетъ малки деца

Чи си леба ни едатъ,

Чи си вину ни пиетъ; 35

Сура Ламица испусналъ,

Я' ми са йоще чуди.

Для тебя си, Боже, чека,

Да ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава та пита, да та праши,

Отдал си каилъ ставашъ, 40

Да испусне Сура Ламица».

Чуе ми Коледа Бога;

Та ми веке ни седи,

Лу си фъркна на небе-ту.

Пита гу Вишну праши: 45

«Коледа ле, Коледа,

Малки моми на белъ Дунавъ,

На белъ Дунавъ вода точетъ;

На ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава белъ Дунавъ млади юнаци,

Та хми вода подаватъ, 50

Та ги служба служетъ,

На мене гюнефъ чинатъ.

Та самъ пусналъ Сура Ламица,

Да е прате на поле-ту,

На поле-ту на седби-те, 55

Да погибне пшеници-те.

Ставашъ ли, Боже, каилъ,

Ставашъ ли 'ли ни ставашъ?

Па си та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава, Боже, питамъ,

Да са, Боже, ни лютишъ». 60

Я' му Коледа ютговори:

«Сега ми е личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Коледовъ-денъ,

Та си каилъ ни ставамъ,

Да си пратишъ Сура Ламица 65

Да погибне пшеници-те,

Пшеници-те и седби-те.

Поболе каилъ ставамъ,

Да ма роди Злата Майка,

Да ма ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава роди на земе-та. 70

Да си уче юнаци-те,

Юнаци-те и моми-те,

Да ги уче, да ги науче,

Для тебя веке гюнефъ да ни чинатъ,

Да са съсъ моми ни глуметъ. 75

Бива ли, Боже, ни бива?»

Кат' си каилъ ставашъ,

И язъ веке що да праве!

Пусналъ самъ Сура ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава Ламица,

Я' си е пакъ заключемъ, 80

Да си веке ни излезе,

Да си на поле ни слезе.

Злата е Майка фафъ гора,

Фафъ гора пудъ дъру.

Точила Юда наточила, 85

Наточила вода утъ кладнецъ,

Та си е майка служила,

Пила ми йоще ни пила

Та си Бога зачнала,

Та ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава си Бога родила. 90

Пада му вутре личенъ-денъ,

Личенъ-денъ Коледовъ-денъ,

Та ми са Бога ражда.

Вутре ми рану малки деца,

Малки ми деца коледуватъ; 95

Царе ги дарба дарува,

Дарува ги ясни бленици,

Ясни бленици, рехици,

Рехици йоще кравнаци.

__________

На Колада кога-то коледували дѣца-та моми ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 6 глава вървели съсъ тяхъ и пѣели слѣдоюща-та пѣсна:


lichnost-petra-i-i-ekaterini-ii-referat.html
lichnost-prestupnika-2-chasa.html
lichnost-proroka-v-vethom-zavete-referat.html